Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

ΝΕΑ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Προσλήψεις στον δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης!!Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                              Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

ότι θα προβεί στην πρόσληψη συνολικά δέκα οκτώ (18) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού) του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης, και πιο συγκεκριμένα:


-     3      ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ ΔΕ
-     3      ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΕ
-     1      ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΔΕ
-     1      ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ - ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΔΕ 
-     2      ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΕ
-     8       ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ Α.Σ.Ε.Π. ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Πατρ. Γρηγορίου Ε΄  12, Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι, απευθύνοντάς την στο τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Ματζιάρη Βάϊου (τηλ. επικοινωνίας: 2313313615, 2313313684, 2313313685, 2313313686 & 2313313687). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι:
από την 12η Ιουνίου 2013 έως και την 21η Ιουνίου 2013 - ώρες: 08.00 έως 14.00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου