Κυριακή, 11 Αυγούστου 2013

ΠΑΙΔΕΙΑ: Η εγκύκλιος για τις προσλήψεις ωρομίσθιων και αναπληρωτών!

Την εγκύκλιο για τις προσλήψεις ωρομίσθιων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, τη μοριοδότησή τους αλλά και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν, έδωσε στη δημοσιότητα το υπ. Παιδείας.
Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις 12 έως 23 Αυγούστου σε οποιαδήποτε διεύθυνση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Οπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα του ethnos.gr, αναφορικά με την κατάταξη των υποψηφίων στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων, γίνεται κατά σειρά που εξαρτάται από το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε εκπαιδευτικός.
Η μοριοδότηση θα γίνει ως εξής:


  • Ενα μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού μέχρι και τις 30-06-2010. Η προϋπηρεσία που έχει προσφερθεί σε δυσπρόσιτα σχολεία μέχρι και τις 30-06-2010 υπολογίζεται στο διπλάσιο μόνο για πρόσληψη ως αναπληρωτών και ωρομισθίων.
  • Ενα μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον τελευταίο, προ της συντάξεως του πίνακα, διαγωνισμό του ΑΣΕΠ
  • Μισό μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα, πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ
Οσοι υπάγονται σε περισσότερες της μίας από τις ανωτέρω περιπτώσεις, λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια αυτών. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη η ημεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου και εφόσον ο χρόνος αυτός συμπίπτει για περισσότερους υποψηφίους, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου.
Σε περίπτωση σύμπτωσης σε όλα τα ανωτέρω κριτήρια, η κατάταξη γίνεται τυχαία από το σύστημα. Σε κάθε περίπτωση, προτάσσονται όσοι απέκτησαν πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Υπάρχουν πάντως και περιπτώσεις εκπαιδευτικών που προτάσσονται στους πίνακες. Ειδικότερα, προτεραιότητα έχουν:
α. Οι υποψήφιοι που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας (ή είναι γονείς δύο ανάπηρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67%)
β. Οι υποψήφιοι που πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία
γ. Οσοι πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας
Αίτηση - δήλωση
Η Αίτηση - Δήλωση θα υποβληθεί σε μια οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας (κλάδοι ΠΕ60 και ΠΕ70) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (λοιποί κλάδοι) αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Στην Αίτηση-Δήλωση στο πεδίο με τα Προσωπικά Στοιχεία δηλώνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ., διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου, e-mail, ιθαγένεια κ.λ.π.
Στην Αίτηση-Δήλωση στο πεδίο «α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ» δηλώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και τριάντα (30) περιοχές προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο για τις περιοχές Πρωτοβάθμιας και από μία (1) μέχρι και τριάντα (30) περιοχές προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο για τις περιοχές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τη Σιβιτανίδειο Σχολή, τα εκκλησιαστικά λύκεια και γυμνάσια και τα καλλιτεχνικά σχολεία.
Αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ18.41, μπορούν να απασχοληθούν στην Α/θμια και στη Β/θμια Εκπ/ση. Ως εκ τούτου, μπορούν να δηλώσουν, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και εξήντα (60) περιοχές προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο (μέχρι και τριάντα περιοχές της Α/θμιας, συν μέχρι και τριάντα περιοχές της Β/θμιας, της Σιβιτανιδείου, των εκκλησιαστικών λυκείων και γυμνασίων και των καλλιτεχνικών σχολείων).
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση-δήλωση με την εγκύκλιο του σχολικού έτους 2012-2013 οφείλουν να καταθέσουν εκ νέου μόνο όσα εκ των βασικών δικαιολογητικών έχουν τροποποιηθεί (π.χ. δελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου) καθώς και το σύνολο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών ειδικών κατηγοριών που τους αφορούν, εφόσον έχει παρέλθει η ισχύς τους. Οι υποψήφιοι που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά το σχολικό έτος 2012-2013 οφείλουν να υποβάλουν:
α) το σύνολο των βασικών δικαιολογητικών
β) το σύνολο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που τους αφορούν
Τα βασικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής: Οποιοδήποτε πιστοποιητικό έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται ο προσωπικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών, στο οποίο θα αναγράφονται η ημεροχρονολογία και ο βαθμός κτήσης του πτυχίου.
Αν δεν αναγράφεται η ημεροχρονολογία κτήσης, απαιτείται συμπληρωματική βεβαίωση κτήσης και βαθμού πτυχίου από το Πανεπιστήμιο ή το Τ.Ε.Ι.
Σε περίπτωση που εκκρεμεί η ορκωμοσία των νέων πτυχιούχων, αρκεί βεβαίωση κτήσης από το Πανεπιστήμιο ή το Τ.Ε.Ι. στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία κτήσης και ο βαθμός του πτυχίου.
Προσωρινοί πίνακες και ενστάσεις
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και ελέγχου των αιτήσεων/δικαιολογητικών, θα καταρτιστούν προσωρινοί πίνακες οι οποίοι θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://e-aitisi.sch.gr προκειμένου να υποβληθούν ενστάσεις.
Η εγκύκλιος των ενστάσεων θα αναρτηθεί στην Κεντρική Ηλεκτρονική Διεύθυνση του υπουργείου Παιδείας http://www.minedu.gov.gr καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (http://et.diavgeia.gov.gr). Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλλουν ένσταση εντός των οριζόμενων αποκλειστικών προθεσμιών.

ΠΗΓΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: www.agelioforos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου