Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους αναπληρωτές! ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ!Ξεκίνησαν τη  Δευτέρα 28/7 οι αιτήσεις για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας που προβλέπει όλα τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά για την ένταξη των εν λόγω εκπαιδευτικών στους πίνακες των αναπληρωτών.
 Ειδικότερα το Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων στο πλαίσιο της κατάρτισης των ενιαίων πινάκων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολ. έτους 2014-2015 καλεί τους υποψήφιους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 28-07-2014 έως 08-08-2014 στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι:

 1. Έλληνες πολίτες*.
2. Βορειοηπειρώτες και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο (Ν.Δ.3832/1958).
 3. Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ν.2431/1996).
* Σημειώνεται ότι για τους υπηκόους χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον ένα (1) έτος από την απόκτησή της, κατά την τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων με την παρούσα εγκύκλιο.

 Στην ιστοσελίδα http://e-aitisi.sch.gr έχει αναρτηθεί αλφαβητικός πίνακας εκπαιδευτικών, κατά κλάδο και ειδικότητα, οι οποίοι διαγράφονται από τους οικείους πίνακες αναπληρωτών του σχολ. έτους 2014-2015, βάσει των ανωτέρω διατάξεων.
Οι εκπ/κοί αυτοί, ακόμη και εάν υποβάλουν αίτηση αναπληρωτή, είναι σαφές ότι δεν θα ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών του συγκεκριμένου σχ. έτους.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι αναπληρώτες ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ:

Α. Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση-δήλωση με την εγκύκλιο σχ. έτους 2012-13/2013-14 καταθέτουν εκ νέου:
1. Μόνο όσα εκ των βασικών δικαιολογητικών έχουν τροποποιηθεί (π.χ. Δελτίο ταυτότητας) 2. Το σύνολο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών ειδικών κατηγοριών που τους αφορούν (π.χ. πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης (Αφορά τους υποψήφιους που οι ίδιοι έχουν 3 ή περισσότερα παιδιά), Πιστοποιητικό Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής).


 Β. Οι υποψήφιοι που ΔΕΝ υπέβαλαν αίτηση-δήλωση με την εγκύκλιο σχ. έτους 2012-13/2013-14 οφείλουν να υποβάλουν:
1. Το σύνολο των βασικών δικαιολογητικών .
2. Το σύνολο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών ειδικών κατηγοριών που τους αφορούν (π.χ. πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης (Αφορά τους υποψήφιους που οι ίδιοι έχουν 3 ή περισσότερα παιδιά), Πιστοποιητικό Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής).
Γ. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί καθώς και οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ16.01, ΤΕ16 κάτοχοι μουσικής ειδίκευσης ‘’Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής’’ που επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί σε εκκλησιαστικά γυμνάσια και λύκεια, υποβάλουν μαζί με την αίτηση-δήλωση ώστε να καταχωρηθούν οι προτιμήσεις τους στα παραπάνω σχολεία:
 1. Υποχρεωτικά βιογραφικό σημείωμα
2. Προαιρετικά συστατική επιστολή από προσωπικότητα του χώρου της Ορθοδοξίας. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του βιογραφικού σημειώματος δεν θα γίνεται η καταχώριση των προτιμήσεων των εκκλησιαστικών σχολείων.
 ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
2. Πιστοποιητικό έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο προσωπικός αριθμός Α.Φ.Μ. 3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και ο βαθμός κτήσης του πτυχίου. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται τότε απαιτείται φωτοαντίγραφο της συμπληρωματικής βεβαίωσης κτήσης και βαθμού πτυχίου ή της αναλυτικής βαθμολογίας.
Για τους κατόχους πτυχίου ιδρυμάτων εξωτερικού απαιτείται: 1. Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών του εξωτερικού συνοδευόμενο από επικυρωμένη μετάφραση. 2. Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης ισοτιμίας και αντιστοιχίας με τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής από το Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 3. Φωτοαντίγραφο απολυτήριου Λυκείου.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Α. Οι πολύτεκνοι θα πρέπει να συνυποβάλουν Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης συνοδευμένο από Πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.
Β. Γονείς 2 ανάπηρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67%, πιστοποιητικό οικογ. Κατάστασης και Γνωμάτευση κέντρου πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)
Γ. Οι τρίτεκνοι, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής για την ιδιότητα του γονέα τριών (3) τέκνων.
Δ. Οι ανήκοντες στην ειδική κατηγορία αναπηρίας (ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανο-κυτταρική αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας) υποχρεούνται να καταθέσουν Πιστοποιητικό από Κ.Ε.Π.Α. σε ισχύ.
Ελλείψει αυτού, μπορούν να καταθέσουν πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου. δείτε εδώ όλη την εγκύκλιο των αναπληρωτων 2014-15 και την αίτηση δείτε εδώ την εγκύκλιο για τους αναπληρωτές κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.14 και ΤΕ16 και για τα στα Μουσικά Σχολεία


ΠΗΓΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:  www.dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου